STATUT Stowarzyszenia FSO Pomorze

Awatar użytkownika
Prevent
Posty: 2766
Rejestracja: 2012-06-30, 21:23

STATUT Stowarzyszenia FSO Pomorze

Postautor: Prevent » 2013-10-15, 15:27

STATUT STOWARZYSZENIA FSO POMORZE - FinalnyRozdział I – Postanowienia Ogólne
Rozdział II – Cele i Działania
Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki
Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia
Rozdział V – Majątek i fundusze
Rozdział VI – Zmiany w Statucie i rozwiązanie Stowarzyszenia


ROZDZIAŁ I
Postanowienia Ogólne

§1
Stowarzyszenie FSO POMORZE, zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym
i trwałym zrzeszeniem.
§2
Stowarzyszenie FSO POMORZE jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r., Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) art. 8-10 oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
§ 3
Terenem działalności Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§ 4
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk
§ 5
Stowarzyszenie może zrzeszać się w Związki Stowarzyszeń. Do prowadzenia działalności Stowarzyszenie może powoływać przy Zarządzie FSO Pomorze sekcje tematyczne oraz komisje na podstawie niniejszego statutu oraz odrębnych regulaminów.


§ 6
Stowarzyszenie swoją działalność opiera na społecznej pracy członków, może również korzystać z odpłatnej pomocy firm zewnętrznych, a także zatrudnionych pracowników.
§ 7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez statutową działalność odpłatną i nieodpłatną.
§ 8
Stowarzyszenie może używać pieczęci, godła, flagi, barw i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wzory powyższych przyjmuje i zatwierdza Zarząd.ROZDZIAŁ II
Cele i Działania dążące do ich realizacji

§ 9

Cele Stowarzyszenia

a. Promocja historii polskiej motoryzacji oraz myśli technicznej: pojazdów samochodowych wytwarzanych na terenie naszego kraju w okresie PRL oraz późniejszej ich kontynuacji po zmianie ustroju oraz produktów związanych z polskim przemysłem oraz rzemiosłem tego okresu (np. motorowery, motocykle, maszyny budowlane, ciągniki rolnicze, rowery oraz charakterystyczny dla epoki PRL sprzęt AGD i RTV) zwanymi dalej Eksponatami
b. Poszukiwanie, pozyskiwanie, odbudowa i utrzymywanie w należytym stanie technicznym eksponatów oraz tworzenie kolekcji.
c. Tworzenie alternatywy dla negatywnych i jednocześnie modnych postaw i zainteresowań. Wspieranie członków Stowarzyszenia w poszukiwaniu i pozyskiwaniu oraz odbudowie i konserwacji ich własnych pojazdów określonych jako eksponaty w Stowarzyszeniu
d. Szerzenie wiedzy i edukacja na temat eksponatów, ich zastosowania i rozwój techniczny oraz technicznej obsługi codziennej i napraw eksploatacyjnych wśród członków Stowarzyszenia oraz osób nie zrzeszonych.
e. Promocja bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.
f. Uatrakcyjnienie obchodów, rocznic, świąt narodowych i lokalnych oraz innych wydarzeń społeczno – kulturalnych.
g. Doskonalenie umiejętności kierowców, techniki jazdy oraz znajomości przepisów ruchu drogowego.§ 10
Działania dążące do realizacji celów

a. Utworzenie oraz bieżąca aktualizacja informacyjno – edukacyjnej strony internetowej oraz rozwój istniejącego forum, a także uczestnictwo w życiu tematycznych portali społecznościowych. Zamieszczanie informacji historycznych oraz bieżących dotyczących celów statutowych Stowarzyszenia w każdej dostępnej formie.
b. Promocja w mediach mająca na celu przekaz o poszukiwaniach przez Stowarzyszenie eksponatów do tworzenia kolekcji, a także poszukiwanie środków finansowych na ich odbudowę, konserwację i tworzenie ekspozycji wśród potencjalnych darczyńców korzystających z tych mediów. (np. internet, prasa, radio, telewizja, bilbordy)
c. Organizowanie spotkań i prelekcji w placówkach i ośrodkach edukacyjnych mających na celu promowanie w społeczeństwie zamiłowania do historii techniki i motoryzacji oraz zachęcanie do czynnego udziału w wydarzeniach z tym związanych. Organizacja pokazów, rajdów turystycznych, sportowych i wystaw.
d. Organizowanie spotkań i warsztatów technicznych z zajęciami teoretycznymi i praktycznymi dla członków Stowarzyszenia oraz osób niezrzeszonych podczas cyklicznych spotkań organizowanych w siedzibie, a także podczas spotkań wyjazdowych i plenerowych.
e. Organizowanie warsztatów edukacyjnych z zakresu kulturalnego i inteligentnego współuczestnictwa w ruchu drogowym pieszych, rowerzystów, motocyklistów oraz kierowców pojazdów samochodowych. Zbieranie informacji o utrudnieniach w ruchu drogowym spowodowanych złą organizacją lub oznakowaniem oraz zgłaszanie ich do odpowiednich władz w celu upłynnienia oraz poprawy organizacji ruchu drogowego.
f. Udział w pokazach, imprezach, wystawach, prelekcjach wspólnie organizowanych z władzami miast, gmin i województw, a także instytucjami użyteczności publicznej, takimi jak muzea, teatry, itp.
g. Pozyskiwanie środków rzeczowych, finansowych i majątkowych od darczyńców i sponsorów oraz instytucji państwowych, a także ze środków unijnych.
h. Organizowanie kursów doszkalających techniki jazdy oraz imprez o charakterze sportowym.ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie posiada członków:
a. Zwyczajnych
b. Wspierających
c. Honorowych§ 12
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację. Osoby nieletnie potrzebują pisemnej zgody rodziców lub opiekuna prawnego. Decyzję o przyjęciu nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji. Od decyzji przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od daty podjęcia stosownej uchwały do Walnego Zebrania, które je rozpatrzy na najbliższym planowanym posiedzeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
§ 13

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji.

§ 14

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo na wniosek co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

§ 15
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia. Prawo wyborcze nabywane jest po upływie pół roku członkowstwa z wyłączeniem Członków Założycieli.
b. Korzystania z dorobku, urządzeń i lokali oraz wszelkich form działalności Stowarzyszenia zgodnie z regulaminami ich dotyczącymi
c. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
e. Noszenia odznaki oraz legitymacji członkowskiej FSO Pomorze
§ 16
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów
b. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia
c. Uczestniczenia w Walnych Zebraniach członków,
d. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
e. Regularnego opłacania składek.
§ 17

a. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
b. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
c. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
d. Do obowiązków członka honorowego należy przestrzeganie zasad statutu oraz godne reprezentowanie stowarzyszenia.
§ 18
Utrata członkowstwa następuje w przypadku:
a. Pisemnego wniosku członka złożonego na ręce Zarządu
b. Wykluczenia ze Stowarzyszenia Uchwałą Zarządu z powodu:
- działania na szkodę Stowarzyszenia
- działalności sprzecznej ze Statutem
- rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień
i uchwał władz Stowarzyszenia,
- braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
c. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu
d. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
§ 19
Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu . Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

§ 20
Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie
b. Zarząd
c. Komisja Rewizyjna
§ 21
Walne Zebranie jest najwyższą władzą w Stowarzyszeniu i tworzą go wszyscy jego członkowie. Dla ważności uchwał Walnego Zebrania wymagana jest obecność ponad 50% członków Stowarzyszenia.
§ 22
Do Kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia,
b. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia
d. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
e. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
f. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
g. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia lub o połączeniu z inną organizacją,
h. podejmowanie uchwał o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia.
i. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia


§ 23
1. Zarząd to organ wykonawczy. Kieruje działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami walnego zebrania i reprezentuje je na zewnątrz. Wybierany jest przez Walne Zebranie.
2. Zarząd kieruje bieżącymi działaniami organizacji, a także realizuje uchwały Walnego Zebrania.
3. Zarząd przyjmuje uchwały większością głosów.
4. Zarząd składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zebranie w trzech odrębnych głosowaniach, a jego kadencja trwa 5 lat.
5. Zarząd składa się z :
a. Prezesa
b. Wiceprezesa
c. Skarbnika
6. Posiedzenie Zarządu odbywać się może w każdym czasie, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.
7. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest 2/3 głosów obecnych na spotkaniu członków Zarządu.
8. W przypadku rezygnacji poszczególnych członków Zarządu Stowarzyszenia oraz w przypadkach zmniejszenia składu Zarządu Stowarzyszenia z przyczyn innych niż rezygnacja, Zarządowi Stowarzyszenia przysługuje prawo uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia w ilości nie przekraczającej 1/3 ustalonej liczby członków Zarządu Stowarzyszenia w trakcie tej samej kadencji Zarządu Stowarzyszenia.
9. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia w ilości przekraczającej 1/3 ustalonej liczby członków Zarządu Stowarzyszenia w trakcie tej samej kadencji Zarządu Stowarzyszenia, uzupełnienie składu Zarządu Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania zwołanego przez Zarząd Stowarzyszenia. W przypadku braku Przewodniczącego i gdy nie jest możliwe zwołanie Walnego Zebrania przez Zarząd Stowarzyszenia z uwagi na zmniejszenie liczby Członków Zarządu poniżej 1/2 statutowej liczby Członków Zarządu Stowarzyszenia, Walne Zebranie w celu uzupełnienia składu Zarządu zwołuje Komisja Rewizyjna.
§ 24
Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia
b. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia
d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
g. zwoływanie Walnego Zebrania,
h. ustalanie wysokości składek członkowskich.
§ 25
1. Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad działalnością organizacji i ma wgląd we wszelkie dokumenty Stowarzyszenia. Wybierania jest przez Walne Zebranie.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i jej kadencja trwa 3 lat.
3. Komisja Rewizyjna to organ kontrolny. Jego zadaniem jest sprawowanie kontroli nad pracami zarządu.
4. Komisja rewizyjna ma prawo zwołania Walnego Zebrania w razie bezczynności lub nieprawidłowości w działaniu Zarządu albo z innych uzasadnionych przyczyn.
5. Obrady Komisji Rewizyjnej mogą odbywać się w dowolnym terminie jednak nie rzadziej niż raz w roku.
6. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu
7. Komisja wybiera Przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu po wyborach
8. Dla ważności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagana jest 2/3 głosów obecnych na spotkaniu Komisji Rewizyjnej.
9. Komisja Rewizyjna przyjmuje uchwały większością głosów.
10. W przypadku rezygnacji poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej oraz w przypadkach zmniejszenia składu Komisji Rewizyjnej z przyczyn innych niż rezygnacja, Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej w ilości nie przekraczającej 1/3 statutowej liczby członków Komisji Rewizyjnej w trakcie tej samej kadencji Komisji Rewizyjnej.
11. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej w ilości przekraczającej 1/3 statutowej liczby członków Komisji Rewizyjnej w trakcie tej samej kadencji Komisji Rewizyjnej, uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania zwołanego przez Zarząd Stowarzyszenia w celu uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.
§ 26
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu,
d. wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielanie absolutorium zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych Członków Zarządu w razie jego bezczynności lub nieprawidłowości w działaniu albo z innych uzasadnionych przyczyn
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze
§ 27
1. Majątek założycielski Stowarzyszenia ustanawiają członkowie. Mogą to być nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe i niemajątkowe oraz środki pieniężne, które przekażą na rzecz majątku Stowarzyszenia.
2. Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
3. Źródłami majątku Stowarzyszenia mogą być:
a. Opłaty wpisowe i składki członkowskie
b. Dotacje, darowizny, subwencje, udziały, lokaty, zapisy i spadki oraz dochody z ofiarności publicznej
c. Inne prawa majątkowe i niemajątkowe.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Decyzje w sprawie nabywania i zbywania oraz obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
6. Środki pieniężne niezależnie od ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku Bankowym Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe na rzecz Stowarzyszenia winny być niezwłocznie przekazane na rachunek bankowy Stowarzyszenia
§ 28
1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w jego imieniu jest wymagane:
a. W zakresie zwykłego zarządu majątkiem Stowarzyszenia do wartości 1000 PLN włącznie – oświadczenie Prezesa lub jednego upoważnionego członka Zarządu
b. W zakresie zwykłego zarządu majątkiem Stowarzyszenia wartości powyżej 1000 PLN do 5000 PLN włącznie – oświadczenie dwóch upoważnionych członków Zarządu
c. W zakresie zwykłego zarządu majątkiem Stowarzyszenia wartości powyżej 5000 PLN – Uchwała Zarządu i współdziałanie dwóch upoważnionych członków Zarządu
2. Dla ważności pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub upoważnionego przez niego Członka Zarządu
3. Do zaciągania zobowiązań o wartości powyżej dostępnych środków decyduje jednogłośnie 3 członków Zarządu.
4. Do zaciągania zobowiązań przekraczających 5000 PLN powyżej dostępnych środków decyduje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
ROZDZIAŁ VI
Zmiany w Statucie i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 29
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności powyżej 50% członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. Wszelkie zmiany w Statucie dokonywane są na Walnym Zebraniu większością 2/3 głosów przy obecności powyżej 50% członków uprawnionych do głosowania.

§ 30
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa o stowarzyszeniach.

Wróć do „STATUT”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość