Regulamin Parada Gdynia 2014

informacje o spotkaniach miłośników FSO
Awatar użytkownika
Prevent
Posty: 2766
Rejestracja: 2012-06-30, 21:23

Regulamin Parada Gdynia 2014

Postautor: Prevent » 2014-10-22, 12:44

REGULAMIN WYDARZENIA
96. GDYŃSKIE URODZINY NIEPODLEGŁEJ
11.11.2014 | GDYNIA
I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin jest wydany przez Organizatora Wydarzenia – Stowarzyszenie A KuKu Sztuka z siedzibą
przy ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia, zwanego dalej „Producentem”. Oficjalnym organizatorem
wydarzenia jest Miasto Gdynia.
Mianem wydarzenia określana jest seria działań artystycznych i historycznych o nazwie 96. Gdyńskie
Urodziny Niepodległej odbywające się w Gdyni w dniu 11.11.2014 w godz. 11.30-15.00, zwane dalej
„Wydarzeniem”.
2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Wydarzenia będą w nim brały
udział jako czynni uczestnicy lub widzowie na terenie, na którym przeprowadzane jest Wydarzenie.
Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Wydarzenia obowiązana jest stosować się
do postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Wydarzeniu poprzez określenie zasad
zachowania się osób obecnych na Wydarzeniu i korzystania przez nie z terenu, na którym
przeprowadzone jest Wydarzenie, a także urządzeń znajdujących się na nim.
4. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
„Służby Porządkowe” oznacza powołane przez Producenta osoby, w tym pracowników agencji
ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób
uczestniczących w Wydarzeniu. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory
umieszczone w widocznym miejscu;
„Teren Wydarzenia” oznacza wyznaczoną część Gdyni, na którym przeprowadzane jest Wydarzenie
lub inne miejsce, na które Wydarzenie może zostać przeniesione z ważnych powodów i podane do
publicznej wiadomości przed terminem Wydarzenia, ustala się jako Teren Wydarzenia następujące
miejsca - Plac Gdynian Wysiedlonych, trasa parady: ul. 10 Lutego do Skwer Kościuszki, Płyta
Marynarza, ul. 10 lutego wydzielona płotami niskimi w godz. 11.30-13.00, wygrodzony fragment
parkingu przy ul. Zawiszy Czarnego w godz. 13.00-15.00;
„Trasa Parady” oznacza trasę przemarszu od Plac Gdynian Wysiedlonych, trasa: ul. 10 Lutego do
Skwer Kościuszki, Płyta Marynarza, ul. 10 lutego wydzielona płotami niskimi;
„Uczestnik Wydarzenia” oznacza osobę aktywnie tworzącą Wydarzenie;
„Odbiorca Wydarzenia” oznacza osobę, która uczestniczy w nim jako widz.
5. Producent zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Wydarzeniu oraz porządek podczas jego
trwania poprzez m.in.:
a) Służby Porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
b) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego w wybranych miejscach;
c) zmianę miejsca Uczestnikowi i Odbiorcy Wydarzenia na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.
II
PROGRAM I MIEJSCA WYDARZENIA
6. Producent ustala następujący program i miejsca wydarzenia:
Godz. 12.00 | Gdyńska Parada Niepodległości ulicą 10 lutego (zbiórka o godz. 11.30 – Plac Gdynian
Wysiedlonych, trasa: ul. 10 Lutego do Skwer Kościuszki)
Godz. 12.30-14.00 | Uroczystości oficjalne przy Płycie Marynarza
7. Wszystkie wyżej wymienione miejsca są zabezpieczane przez Służby Porządkowe.
8. Producent zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Wydarzenia z uzasadnionych
powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, Siła Wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia
i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji
i rekompensaty.
III
TEREN WYDARZENIA
9. Wstęp na Teren Wydarzenia jest wolny i przysługuje wszystkim osobom, które chcą wziąć udział
w Wydarzeniu bez ograniczeń wiekowych.
10. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Wydarzenia:
a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów [poza rekwizytami historycznymi
stanowiącymi część kostiumu historycznego z epoki],
b) materiałów wybuchowych,
c) wyrobów pirotechnicznych [poza zatwierdzonymi przez Producenta wyrobami, na które dana
osoba czy grupa uzyskała ustne lub pisemne zezwolenie, a które służą uatrakcyjnieniu udziału
grupy w Wydarzeniu],
d) materiałów pożarowo niebezpiecznych,
e) napojów alkoholowych,
f) środków odurzających lub substancji psychotropowych
11. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Wydarzenia oraz
prowadzenia bez autoryzacji Producenta jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej
na Terenie Wydarzenia – zapis dotyczy wypłotkowanej części ulicy 10 lutego, która stanowi Trasę
Parady
12. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Wydarzenie oraz przebywania na niej osobom:
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub
innych podobnie działających środków
b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub
substancje – nie uzgodnione z Producentem
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie
bezpieczeństwa lub porządku Wydarzenia
d) dysponujących transparentami lub innymi formami reklamowymi, które promują usługi
komercyjne
d) dysponujących transparentami lub innymi formami reklamowymi, które promują ruchy polityczne,
religijne, ideologiczne niezgodne z obowiązującymi normami jak rasizm, antysemityzm, faszyzm,
naruszające godność i prawa obywateli, wzywające do agresji, nienawiści czy walki
13. Kto wnosi lub posiada na Wydarzenie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały
wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu
albo karze ograniczenia wolności.
14. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Wydarzenia
zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych. Odmowa zastosowania się do tych
poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
15. Osoby małoletnie uczestniczą w Wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują
nad nimi pieczę. Producent nie bierze odpowiedzialności za małe dzieci czy osoby niepełnoletnie
pozostające bez opieki na Terenie Wydarzenia.
IV
UCZESTNICY WYDARZENIA
16. Uczestnicy parady są zobligowani do ustawienia się zgodnie z szykiem parady zaakceptowanym
przez Urząd Miasta i Prezydenta Miasta. Ponadto chęć uczestniczenia w paradzie musi być pisemnie
zgłoszona do Urzędu Miasta Gdynia lub/i do Producenta na adres e-mail: paradagdynia@gmail.com.
Tylko pisemne zgłoszenie i zaakceptowanie uczestnictwa grupy przez Producenta i Organizatora daje
gwarancję legalnego udziału w przemarszu Trasą Parady zgodnie z szykiem.
17. Uczestnicy parady są zobowiązani do zameldowania na miejscu ustawiania parady
o wyznaczonym czasie, bez opóźnień.
18. Uczestnicy parady są zobowiązani do przemarszu wyznaczoną Trasą Parady i dostosowania się do
obowiązującego tempa przemarszu, niezakłócania spokoju pozostałych grup, z zachowaniem kultury
osobistej.
19. Wszelki pojazdy zmotoryzowane ustawiane są w szyku pod szczególnym nadzorem z zachowaniem
bezpieczeństwa uczestników i odbiorców Wydarzenia.
20. Producent wprowadza limit pojazdów mechanicznych, które mogą wziąć udział w paradzie
z zachowaniem bezpieczeństwa uczestników i odbiorców Wydarzenia.
21. Pojazdy stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników i widzów będą bezzwłocznie
usuwane z szyku parady.
22. Niezastosowanie się do regulaminu, a przede wszystkim łamanie szyku parady skutkuje
usunięciem uczestników z szyku przez Służby Porządkowe oraz zakazem uczestniczenia w paradzie w
roku przyszłym.
23. Wszelkie niezgłoszone wcześniej grupy i organizacje są lokowane na końcu parady.
24. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieodpowiedzialnego
i niebezpiecznego działania poszczególnych uczestników grup, w tym za ewentualne szkody powstałe
w wyniku prezentacji pojazdów zmotoryzowanych. Uczestnicy parady biorą w niej udział dobrowolnie,
biorąc pełną odpowiedzialność za swoje zachowanie w ramach parady.
25. Producent bierze odpowiedzialność za działania grup artystycznych biorących udział w paradzie –
w jej wyreżyserowanej części powstałej na zlecenie Producenta.
V
ODBIORCY WYDARZENIA
26. Odbiorcy Wydarzenia są zobligowani do stosowania się do regulaminu i zachowania zasad
porządku i bezpieczeństwa.
27. Wprowadza się całkowity zakaz prowadzenia manifestacji o charakterze politycznym, religijnym
coraz innym uwłaczającym godności ludzkiej, a zagrażającej przebiegowi i charakterowi parady.
28. Uczestnicy stanowiący zagrożenie dla przemarszu parady, zachowujący się agresywnie,
prowokujący słowem czy czynem do działań zagrażających Wydarzeniu będą natychmiast usuwani
z Terenu Imprezy przez Służby Porządkowe we współpracy ze Służbami Miejskimi.
VI
UPRAWNIENIA SŁUŻB PORZĄDKOWYCH
29. Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu,
są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Trasie Parady;
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub
posiadają niebezpieczne przedmioty,
d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym
się niezgodnie z regulaminem Wydarzenia, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania
ich do opuszczenia Wydarzenia;
e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony
w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb
Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art., 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740, z późn.zm.)
f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla
życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
30. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
VII
REJESTRACJA I DOKUMENTACJA WYDARZENIA
31. Wprowadza się możliwość fotografowania i nagrywania występów artystycznych w sposób
niezakłócający przebiegu Wydarzenia.
32. Producent w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do
utrwalania Wydarzenia, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz
i dźwięk.
33. Producent utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy
Wydarzenia w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na Terenie Wydarzenia może zostać
utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych,
reklamowych oraz promocyjnych.
VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
34. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia
zakończenia Wydarzenia na następujący adres korespondencyjny:
Stowarzyszenie A KuKu Sztuka, ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia
35. Producent rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia listem poleconym.
Składający reklamację musi posiadać dowód nadania listu poleconego.
36. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
a) w siedzibie producenta przy ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia
b) w Urzędzie Miasta Gdynia – w Wydziale Kultury
c) w oficjalnym serwisie internetowym wydarzenia tj. www.paradagdynia.pl
37. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu
Cywilnego.

Wróć do „Spoty Regionalne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości